1. Pełnobranżowe projekty architektoniczno-budowlane do pozwolenia na budowę.

2. Reprezentowanie Inwestora przed urzędami oraz organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym w zakresie uzyskania:

– warunków zabudowy,

– wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,

– wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,

– zapewnienia dostawy mediów,

– uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów,

– opinii geotechnicznej,

– uzyskania zgody na prowadzenie badań archeologicznych,

– uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

– uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP

– pozwolenia na budowę,

 

 Zaprojektujemy budynek, który spełni Twoje oczekiwania.

Dopełnimy wszelkich formalności i uzyskamy decyzję o pozwoleniu na budowę.

Jak wygląda proces projektowy ?

Etap I Procedury formalno-prawne
1. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Inwestora,
2. Analiza formalno – prawna.
3. Ustalenie zakresu prac i zawartości opracowania projektu.
4. Inwentaryzacja, spotkanie na działce.
5. Dostarczenie przez Inwestora dokumentów formalno-prawnych lub zlecenie ich uzyskania przez architekta.

Wymagane dokumenty formalno-prawne:
1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Określają one główne parametry zabudowy jak np. funkcję zabudowy, ilość kondygnacji, wysokość budynku, procent zabudowy działki i inne nakazy i zakazy.

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
Mapa sporządzana przez uprawnionego geodetę, zaktualizowana o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków, a także dane z pomiarów w terenie.

2. Zapewnienia / Warunki techniczne przyłączenia mediów
Dokumenty określające możliwość jak i sposób przyłączenia mediów do projektowanego budynku. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji.

3. Inne
W zależności od indywidualnego charakteru nieruchomości i planowanej inwestycji może wystąpić konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień np. uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Etap II Projekt koncepcyjny
1. opracowanie projektu koncepcyjnego.
2. projekt zagospodarowania terenu
3. sporządzenie układu funkcjonalnego
4. rzuty poszczególnych kondygnacji
5. przekrój przez budynek
6. zestawienie powierzchni oraz kubatury projektowanego budynku
7. Opracowanie komputerowego modelu 3d budynku i wizualizacji (opcjonalnie, usługa dodatkowa)
8. Konsultacje i korekty przedstawionych rozwiązań.
9. Akceptacja koncepcji (prace nad projektem koncepcyjnym trwają do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania).

Etap III Pełnobranżowy projekt budowlany do pozwolenia na budowę
Sporządzenie projektu Architektoniczno – Budowlanego zawierającego:
1. 3 egzemplarze pełnobranżowego projektu budowlanego (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna).
2. branża architektoniczna zawiera między innymi:
rzuty parteru, piętra, dachu,
charakterystyczne przekroje,
elewacje,
zestawienie stolarki,
zestawienia pomieszczeń,
zestawienia powierzchni,
ewentualne detale architektoniczne,
informację bioz,
opis techniczny,
projektowaną charakterystykę energetyczną,
projekt zagospodarowania terenu – obejmuje usytuowanie projektowanego budynku na działce, usytuowanie względem innych obiektów budowlanych i granic, utwardzone dojścia i dojazdy, zestawienia liczbowe pow. zabudowy, terenu utwardzonego, terenu biologicznie czynnego, granice opracowania.

3. branża konstrukcyjna zawiera między innymi opracowanie elementów konstrukcyjnych budynków;
rzut fundamentów,
konstrukcji stropów,
rzut więźby dachowej,
słupy,
belki,
podciągi,
schody żelbetowe,
balkony,
wieńce itp.
opis techniczny,

4. branża sanitarna zawiera między innymi projekty instalacji:
wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania,

5. branża elektryczna zawiera między innymi
projekt instalacji elektrycznej,
instalacje odgromową,
rozkład tras kablowych;

Etap IV Prowadzenie spraw administracyjnych
Na zlecenie Klienta, jako pełnomocnicy, reprezentujemy Inwestora przed organami administracji podczas całego procesu inwestycyjnego. Na bieżąco informujemy o postępach naszych działań.

ul. Cyprysowa 14a
64-130 Dąbcze
+48 571 345 527